คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์โทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิไทรมอบหมาย นายชยพล ธนกิจเจริญสกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมคณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์ไทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน และพบปะกับผู้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงใหญ่ ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานิ