คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์โทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมคณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานคปสอ.โพธิ์โทร ออกนิเทศติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน และพบปะ กับผู้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล อำเภอโพธิไทร จังหวัดอุบลราชธานี