[คู่มือ]การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการบันทึกการประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ได้จัดทำคู่มือการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการบันทึกการประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เพื่อเพิ่มประสทธิภาพของการสื่อสาร ประสานโปรแกรมระบบสารสนเทศ และการบันทึกรายงานใหคลองตัวและครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
 3. เพื่อลดความสญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงาน (ระยะเวลา ตนทุน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการบันทึกการประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 1. การบันทึกการประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นระบบสารสนเทศที่อยู่บนระบบอินเตอร์เนตสามารถเข้าใช้งานได้โดยการเข้าเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (https://www.psh.go.th)
 2. ทำการเลือกเมนู บริการ > ระบบบันทึกการประชุม
  MeetingMemo-03-fs8
 3. ทำการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (กรณีหากไม่มีชื่อเข้าใช้งาน สามารถทำการสมัครสมาชิก โดยกรอก Username และ Email ระบบจะทำการส่งขั้นตอนการสมัครไปที่อีเมล์ที่ระบุ)
  Howto-RM-03-fs8
 4. กรอกข้อมูลรายงานการประชุมที่เข้าร่วม
  MeetingMemo-01-fs8
 5. หากมีไฟล์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ไฟล์จากงานประชุมสามารถทำการแนบไฟล์ดังกล่าว โดยไฟล์ดังกล่าวขนาดต้องไม่เกิน 32 MB และรองรับไฟล์บีบอัดเท่านั้น (*.zip, *.rar, *.7zip)
  MeetingMemo-02-fs8
 6. กดปุ่ม ‘บันทึกการประชุม