[คู่มือ]การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management system) คือ การประสานเชื่อมโยงกิจกรรมบริหาร ความเสี่ยงทั้งหมดเขาดวยกัน

จากการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบในหนวยบริการและระบบงานต่าง ๆ แตยังมีโอกาสพัฒนาในเรื่องดังนี้ การประสานโปรแกรมระบบสารสนเทศ การคนหาและจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงการกําหนดมาตรการปองกันและการสื่อสารความตระหนักระบบการรายงานอุบัติการณ และการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา

งานพัฒนาคุณภาพการบริการเห็นความสําคัญวาการพัฒนากระบวนการบรหารความเสี่ยงเปนสวนสําคัญ ซึ่งจะนําไปสูระบบบริการสุขภาพที่ปลอดภัยจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลใหมประสิทธิภาพ โดยจัดทําโปรแกรมระบบฐานขอมูลอินเตอร์เน็ตบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล อันจะสงผลใหเพมประสิทธิภาพของการสื่อสาร ประสานโปรแกรมระบบสารสนเทศ และการรายงานอุบัติการณใหคลองตัวและครอบคลุมทั่วทั้งองคกร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนากระบวนการบรหารความเสี่ยงโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เพื่อเพิ่มประสทธิ ิภาพของการสื่อสาร ประสานโปรแกรมระบบสารสนเทศ และการรายงานอุบัติการณ์ใหคลองตัวและครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
 3. เพื่อลดความสญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงาน (ระยะเวลา ตนทุน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบบริหารความเสี่ยง

 1. ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นระบบสารสนเทศที่อยู่บนระบบอินเตอร์เนตสามารถเข้าใช้งานได้โดยการเข้าเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (https://www.psh.go.th)
 2. ทำการเลือกเมนู บริการ > ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาล (RM)
  Howto-RM-01-fs8
 3. ทำการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (กรณีหากไม่มีชื่อเข้าใช้งาน สามารถทำการสมัครสมาชิก โดยกรอก Username และ Email ระบบจะทำการส่งขั้นตอนการสมัครไปที่อีเมล์ที่ระบุ)
  Howto-RM-03-fs8
 4. กรอกข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
  Howto-RM-02-fs8
 5. กดปุ่ม ‘ส่งการรายงานอุบัติการณ์
 6. ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงจะสรุปรายงานอุบัติการณ์ให้ทราบในแท็บ ‘สรุปรายงานอุบัติการณ์
  Howto-RM-04-fs8
**หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการใช้งานสามารถติดต่อ

 • คุณรัตนพร คุณพาที งานพัฒนาคุณภาพการบริการ ฝ่ายการพยาบาล (#800)
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ (#818)