คู่มือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556

เนื่องด้วยกำหนดการนิเทศงานผสมผสานรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 อ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นั้น กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำคู่มือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานเพื่อเปนแนวทางในการนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2556 แกผูนิเทศงานระดับจังหวัด เปนเครื่องมือในการติดตามกํากับ ผลการดําเนินงานสาธารณสุขในภาพจังหวัดสําหรับผูบริหาร ตลอดจนการเตรียมความพรอมสําหรับผูนิเทศและผูรับการนิเทศในระดับพื้นที่

[Download not found]