คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 30 สิงหาคม 2562) และให้ยกเลิกอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำและจัดส่งหนังสือ คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทย (เล่มสีเขียว) และสำหรับชาวต่างชาติ (เล่มสีขาว) เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.11/564 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข