ด่วน ! แจ้งเลื่อน ประชุมสรุปต้นทุน ปีงบประมาณ 2556 (รอบ 6 เดือนแรก) ไม่มีกำหนด

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้รพช.ในสังกัดทำการปรับปรุงงบการเงิน ให้แล้วเสร็จ เป็นการเร่งด่วน จึงขอแจ้งเลื่อน ประชุมสรุปต้นทุน ปีงบประมาณ 2556 (รอบ 6 เดือนแรก) ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ออกไปไม่มีกำหนด