นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านสมใจ อุ่นจิต เจ้าเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 23 มกราคม 2563

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านสมใจ อุ่นจิต เจ้าเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ภายใต้ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนประจำปี 2563 และได้แบ่งปันวัสดุทางการแพทย์แก่โรงหมอเมืองละคอนเพ็ง