บรรยากาศการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 1/2556 ณ รพ.สต.โสกชัน รพ.สต.สารภี รพ.สต.ตูมและ รพ.สต.ม่วงใหญ่

บรรยากาศการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 1/2556 ณ รพ.สต.โสกชัน รพ.สต.สารภี รพ.สต.ตูมและ รพ.สต.ม่วงใหญ่  เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา