[เลื่อน] ประกาศขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำเดือน วันที่ 25 สิงหาคม 2557

ประกาศขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร [แจ้งเลื่อน จะแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง]