ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. นางสุพัตรา             ทองแสน          สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑

ลำดับสำรอง
๑.นางสาวสายฝน        ดาทอง

โดยขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารานงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ในวันที่ ๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ส่วนลำดับสำรองขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี
นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔