ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกๆแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ดังรายชื่อต่อไปนี้
เลขที่สอบ ๐๑          นางสุพัตรา             ทองแสน
เลขที่สอบ ๐๒          นางสาวสายฝน      ดาทอง

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งสมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม “ไทรทอง” ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.       สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๓๐  เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔