ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ดังรายชื่อในไฟล์ดาวน์โหลด)

Download “job-20190725.pdf”

job-20190725.pdf – Downloaded 396 times – 297.59 KB

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไทรทอง ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร