ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนม์ จึงกำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างไว้ทุกข์ 30 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2556

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น

โดยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้น และได้ทรงบำเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่พระบวรพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา ประกอบกับประชาชนจำนวนมากต่างเศร้าโศกอาลัยในการสิ้นพระชนม์ ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย รัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์ จากเดิม ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันไว้ทุกข์ตามห้วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน

[Download not found]