ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรแนวปฏิบัติกตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยกาจจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564