ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ผู้มารับบริการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนการรับบริการ

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง ทุกคน เพื่อตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนการรับบริการ

กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้เตรียมหลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้ง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 045-496-000, 045-496-058