ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องแนวทางการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)