[หมดเขตรับสมัคร]ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ๓ ตำแหน่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนังงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๙๖๐ บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท
  3. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร และทาง Web site : https://www.psh.go.th/category/job/

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf – Downloaded 345 times – 2.67 MB