ประกาศ การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯจะมีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก ด้วยนั้น

เพื่อให้การเตรียมการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สหกรณ์ฯ จึงใคร่ขอให้สมาชิก กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ตามแบบที่ส่งมาด้วย 1 และส่งกลับไปยังสหกรณ์ฯ ภายในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม หากสหกรณ์ ไม่ได้รับแบบฟอร์มแสดงความจำนงดังกล่าว สหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา

ในการนี้ สมาชิกสามารถเข้าตรวจสอบเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (http://www.coopubon.com)