ประกาศ ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557

ประกาศ ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  • วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
  • เรื่องเพื่อพิจารณา/ดำเนินการ
    • งาน ER ชี้แจงแผนการซ้อมอุบัติเหตุหมู่ ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557
  • เรื่องแจ้งจากฝ่ายต่าง ๆ
  • เรื่องอื่น ๆ