ประกาศ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง

ประกาศ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ย้ายมาและย้ายไป ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานสนามกีฬาบาสเกตบอลโรงพยาบาลโพธิ์ไทร (รูปแบบงานเลี้ยงโต๊ะจีน)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายไป

 1. นายแพทย์ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง
 2. แพทย์หญิงนพวรรณ ตะวันขึ้น
 3. นายทินกร อินสุวรรณ
 4. นางเกษฎ์มณีพร นวลรังษี
 5. นางสาวอภิระมณ หลาทอง

รายชื่อเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2557

 1. นายแพทย์วรุฒน์ เกตุสิริ
 2. แพทย์หญิงจุฑามาศ
 3. นางสาวยุพาวดี เคนสิน
 4. นางสาวชินาธิป แก้วเนตร
 5. นางสาวสวรรยา สายใจ
 6. นายสันติราษฎร์ ตันพิกุล
 7. นายสันติภาพ กาติวงศ์