ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารจำนวน 1 อัตราและตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปรระกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังนี้ไปนี้

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่ หมายเหตุ
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
1 02 นางสาวสุวรรณี สมัครสมาน 1
03 นางสาวสุดาพร หลักคำ 2 สำรอง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
1 01 นายธีรวัฒน์ ดวงบุปผา 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร”

job-20211001-fd.pdf – Downloaded 246 times – 303.20 KB