ประกาศ ประชุมประจำเดือน ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

ประกาศ ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
  2. เรื่องพิจารณา/ดำเนินการ
  3. เรื่องแจ้งจากฝ่ายต่าง ๆ
  4. เรื่องอื่น ๆ
    1. รับฟังประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตระการพืชผล

ภาพบรรยากาศ