ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล ได้ลำดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ
๐๑ นางนันทญา ผิวอ่อน นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อจัดทำประวัติและสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Download “บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาีรณสุขทั่วไป.pdf”

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาีรณสุขทั่วไป.pdf – Downloaded 332 times – 633.86 KB