ประกาศ รพ.โพธิ์ไทรดับไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00 – 16.00 โดยประมาณ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จึงจำเป็นต้องดับไฟฟ้าในวันที่ 10 พ.ย 2556 ระหว่าง 12:00 – 16:00 น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – ศูนย์ช่างและซ่อมบำรุง เบอร์ภายใน 407