ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และพนักงานบริการ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะดำเนินการประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

ลำดับ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) เทคนิค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๒,๒๔๐
พนักงานบริการ บริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๗,๕๙๐

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “20210303-เวชกิจฉุกเฉิน.pdf”

20210303-เวชกิจฉุกเฉิน.pdf – Downloaded 227 times – 1.06 MB