ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการ พนักงานบัตรรายโรคและเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพบาบาลโพธิ์ไทร โดยมีรานละเอียดดังนี้

ที่ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงานบัตรรายโรค กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ๗,๒๖๐
ลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๙,๐๓๐

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายชื่อตามตำแหน่งต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบเพื่อดาวน์โหลด)

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดสอบ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ_20230824_4ตำแหน่ง.pdf”

ประกาศผู้มีสิทธิ์-20230824.pdf – Downloaded 379 times – 1.07 MB