ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf – Downloaded 278 times – 7.04 MB