ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
เภสัชกร วิชาชีพเฉพาะ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๒๐,๕๔๐ (หลักสูตร ๔ ปี)
๒๒,๗๕๐ (หลักสูตร ๕ ปี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ http://ejob.phoubon.in.th/ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ตลอด ๒๔ ชั่วไมง)

  • เปิดเว็บไซต์ http://ejob.phoubon.in.th/
  • เลือก สมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร
  • กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแหละอัพโหลดเอกสารตามประกาศ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ http://ssj10.phoubon.in.th/ข่าวรับสมัครงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 501
หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-242225 ต่อ 122 Email : [email protected]

Download “เอกสารประกาศรับสมัครเภสัชกร”

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A330-10-66.pdf – Downloaded 286 times – 167.74 KB