ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ๐๑    นายวีระวัฒน์             กลิ่นหอม
เลขที่สอบ ๐๒    นายชัยยา                 แก้วพิลา
เลขที่สอบ ๐๓    นายทรงศักดิ์            คงมั่น
เลขที่สอบ ๐๔    นายบุญส่ง               วงค์จำปา

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

Download “ประกาศรายชื่อสอบ.pdf”

ประกาศรายชื่อสอบ.pdf – Downloaded 10 times – 225.27 KB