ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุนกรณีมีเหตุพิเศษ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เข้ารับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีเหตุพิเศษจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ชื่อตำแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  และจะดำเนินการคัดเลือกใน วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง-เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพกส.pdf”

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง-เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพกส.pdf – Downloaded 244 times – 2.66 MB