โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคนทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ด้วย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคุลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง

ลำดับ ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
ลูกจ้างเหมาบริการ เพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๑๘,๙๖๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๙ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

วัน เวลา  และสถานที่สอบ
กำหนดสอบใน วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการคัดเลือก
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อปฎิบัติงาน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf”

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf – Downloaded 339 times – 2.19 MB