ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย)

  • เลขที่สอบ ๐๑ นายจักรพงษ์ อุดมสมบูรณ์ผล

๒.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  • เลขที่สอบ ๐๑ นางสาวลัดดา สังขะวรรณ
  • เลขที่สอบ ๐๒ นางสาวสุพรรษา นามมั่น

 

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดเวลาดังนี้

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

Download “ประกาศสอบจ้างเหมาบริการ.pdf”

ประกาศสอบจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 3 times – 255.87 KB