ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องยาและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก”

PSHJob-List26-10-2565.pdf – Downloaded 364 times – 440.18 KB
โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือกในวันที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตามกำหนดเวลาดังนี้

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
  • เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓