ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่
๐๒ นางกมลชนก ท้าวด่อน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่
๐๑ นางสาวฐิติมา ถิ่นเวียงชัย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่
๐๑ นางสาวรัตนพร คุณพาที

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ของผู้นั้นด้วย คือ
๑.ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓.ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔.หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว จะถือว่าผู้ที่ผ่านการเลือกสรรผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดจ้าง

ทั้งนี้ให้ผู้รายชื่อที่สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อจัดทำประวัติสัญญาจ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf”

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf – Downloaded 268 times – 866.25 KB