ประกาศ อำเภอโพธิ์ไทรดับไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 – 13.30 โดยประมาณ

การไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 – 13.30 โดยประมาณ จึงแจ้งให้่ทราบโดยทั่วกัน