ประกาศ แจ้งปรับปรุงจุดให้บริการอินเตอร์เนตไร้สายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร(บ้านพักเจ้าหน้าที่)

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ได้จัดทําแผนการปรับปรุงและขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและให้รองรับการใช้งานของบุคลากรภายในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอแจ้งจุดให้บริการอินเตอร์เนตไร้สายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร(บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่) ตามแผนผัง(ไฟล์แนบ) ดังนี้

  1. PSH-APHOME-CTR บ้านพักเจ้าหน้าที่ (คุณณัฐิยา)
  2. PSH-RPHOME01 บ้านพักแพทย์ (นพ.ณัชพันธ์)
  3. PSH-RPHOME02 บ้านพักเจ้าหน้าที่ (ภญ.มณฑิชา)
  4. PSH-RPHOME03 บ้านพักเจ้าหน้าที่ (คุณพัชรินทร์)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Wireless Accesspoint-Home