ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรดับไฟฟ้า วันที่ 26 ก.ค 2556 ระหว่าง 12:00 – 13:00 น.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จึงจำเป็นต้องดับไฟฟ้าในวันที่ 26 ก.ค 2556 ระหว่าง 12:00 – 13:00 น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน