ประกาศ ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านกรอกข้อมูลโปรแกรมความผาสุก ปีงบประมาณ 2558ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ประกาศ ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้ากรอกข้อมูลโปรแกรมความผาสุก ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ตามลิงค์เชื่อมโยงด้านล่าง

[button url=”http://www.sunpasit.go.th:8081/ssj_Attachment/index_main.jsp” target=”blank” style=”soft” desc=”โปรแกรมความผาสุก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี”]โปรแกรมความผาสุก [/button]

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

 1. เปิดโปรแกรมเบราส์เซอร์ อาทิ Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome
 2. เปิดเว็บโปรแกรมความผาสุก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
  [button url=”http://www.sunpasit.go.th:8081/ssj_Attachment/index_main.jsp” target=”blank” style=”soft” desc=”โปรแกรมความผาสุก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี”]โปรแกรมความผาสุก [/button]
 3. กดเมนู บันทึกข้อมูล
  HRD-Help-01
 4. ทำการกรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่มตรวจสอบ
  HRD-Help-03
 5. เริ่มการบันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2558 โดยกรอกข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้อง
 6. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี