ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์กิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์กิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการจัดกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”