ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท “โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๗ รูปถวายพระราชกุศล”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท “โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๗ รูปถวายพระราชกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก”

Download “ใบสมัครโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระราชกุศล”

view – Downloaded 353 times – 73.58 KB