ประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

ประกาศ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

[note note_color=”#fbd53a” text_color=”#0f0e0e”]** แต่งการด้วยเสื้อกีฬาสีแดงของทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร[/note]