ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนางานสาธารณสุข และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมถ่ายทอดนโยบาย ชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนางานสาธารณสุข และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร