ประชุมประจำเดือนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.

ประกาศ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  • วาระที่ 1 การจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ ตึกผู้ป่วยใน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558
  • วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ