ประชุมวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร