ประชุมเพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) อำเภอโพธิ์ไทร

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ประชุมเพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) อำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร