โรงพยาบาลโพธิ์ไทรผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ณ ศูนย์บริการสุขภาพที่ ๑๐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข