พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ข้อมูลทางราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมการบริการของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์ม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (722 downloads ) เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
    เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
    ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (824 downloads ) เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
    เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)
    แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 ที่มา/ข้อมูลเพิ่มเติม