[ภาพบรรยากาศ]พิธีเปิดตัวหมอครอบครัว อำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดตัวหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT) อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร