[ภาพกิจกรรม]โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค, ยารักษาโรค, อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย, การให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย, การรักษาโรคทั่วไป, ให้บริการทันตกรรม และการบริการของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น
**ขอบคุณภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล(dekchild.thongaou)